شرکت مدیر غذا و دارو و کارشناسان این حوزه در جلسه قطبی کلان منطقه شماره 2

به گزارش روابط عمومی مدیریت غذا و دارو، جلسه قطب کلان منطقه شماره 2 کشور مدیران سازمان غذا و دارو و کارشناسان این حوزه در معاونت غذا و دارو شهرستان ارومیه برگزار شد.
1397/04/28

تغییر فرم جدید پیشنیازی PRPS در سال 97

به گزارش روابط عمومی غذا و دارو فرم پیشنیازی PRPS در سال 97 تغییر کرده است.
1397/04/27