معرفی معاونت
 

میز خدمت مدیریت غذا و دارو

فرایندهای اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی
ردیف عنوان خدمت شماره تماس و مسئول مربوطه مراحل گردش کار راهنمای خدمت - مدارک لازم وقوانین
1 صدورپروانه ساخت کارگاهی برای محصولات غذایی، آشامیدنی و بهداشتی کارشناسان صدور پروانه فلوچارت             راهنما
2 اجرای برنامه PRPS کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
3 بررسی استعلام آلاینده های غیردامی کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
4 بررسی شکایات واصله کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
5 رسیدگی به پرونده های واصله از سایر ادارات و بازدیدهای مشترک کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
6 اجرای برنامه PMS کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
7 اجرای برنامه پایش سموم کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما

فرایندهای اداره دارو
 
ردیف عنوان خدمت شماره تماس و مسئول مربوطه مراحل گردش کار راهنمای خدمت
1 ارزشیابی داروخانه های خصوصی کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
2 بررسی درخواست انتقال مکان داروخانه کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
3 بازرسی از داروخانه ها کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
4 بررسی نمونه کشف شده کارشناسان نظارت فلوچارت راهنما
5 تحویل داروی مخدر به بیماران کارشناسان اداره دارو فلوچارت راهنما
6 MMT  : تحویل داروی مخدر به مراکز کارشناسان اداره دارو فلوچارت راهنما
7 تمدید پروانه مسئول فنی کارشناسان اداره دارو فلوچارت راهنما